WWW:RIZZICONIMIA.COM

CICCIO LOPRESTE
PRESENTA
LE MIE VIDEOPOESIE

Me patri era du 96

Antonio Lopreste

Me patri era du 96

Me patri ch'era du novantasei
e fici a prima guerra mundiali,
'nzemi a tant'atri paisani mei
cumbattìu cuntr' o nimico 'mperiali.

Avia na vigna ch'era du patruni
ch'idu zzappava pecc'avia a campari,
ma quandu fu mandatu o battagliuni
puru ssa vigna ndeppi a bandunari.

Dassau la mamma e li parenti soi
la casa e i so cumpagni tant'amati,
dassau la bella c'avia idu nto cori,
e o campusantu salutau a sso patri.

Supa a nu trenu nigru e spasimanti
nta pajja di nu carru bestiami,
assemi a nnatri centumila fanti
partiu pa guerra e jjera mortu i fami.

Nci cacciaru la zappa di li mani
e ncezzaru fucili e baionetta,
nci dissaru: ti damu, terra e pani,
ma da nc'è lu nimicu chi t'aspetta.

Sup'o Montello, o Piave, o Montegrappa
cantavanu i fucili e li cannuni
jju non sapìa aundi avìa mu scappa
mu si ripara lu culu e li cazuni.

Fudi feritu e fatto prigioneru
fudi portatu nta Ceco-slovacchìa,
e a idu mancu nci pariva veru
quandu pa casa sua si ricojjìa.

Partiru tanti e ndi tornaru pocu
a guerra vinta e patria ngrandita.
Ora si caddiava a lu so focu
e s'accorgiva ch'era ancora 'mbita.

U fucili 'nci cacciaru di li mani
e ncezzaru na zzappa e nu picuni
nci dissaru va zzappa senza pani,
e ricorda ca u zibbibbu è du patruni.

HOMEPAGE